Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Viên Chức 2014-2015



Mua sách gọi : 0947.809.541 www.sachnganle.com ;Mua sách gọi : 0947.809.541 www.sachnganle.com ;Nghiệp vụ công tác, chế độ chính sách mới nhất dành cho Chủ tịch Hội làm vườn, sinh vật cảnh các cấp ; 650 tình huống về chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách và chế độ chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng, khấu hao tài sản, phương tiện ; Sổ tay tra cứu ứng phó các tình huống phát sinh trong, chi tiêu, mua sắm, tiếp khách, sử dụng nhà ở, phương tiện đi lại, hội hợp, công tác phí trong cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp ;Bồi Dưỡng Các Chính Sách Pháp Luật Mới Nhất Dành Cho Chủ Tịch Xã, Phường, Thị Trấn & Chế Độ Phụ Cấp, Trợ Cấp , Tiều Lương, Bảo Hiểm Đối Với Cán Bộ Xã, Phường, Thị Trấn 2013 ;Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Cán Bộ Công Chức, Luật Viên Chức ( 610 Câu Giải & Đáp) ;Nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính Quy chế đánh giá và quy tắc ứng xử danh cho cán bộ, công chức;Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Áp Dụng Năm 2013 – Hướng Dẫn Thực Hiện Chế Độ Kế Toán Ngân Sách Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc ( TABMIS) ;Tra cứu các hành vi vi phạm hành chính trong quản lý tài sản nhà nước 2013 ; Hệ thống mục lục Ngân Sách Nhà Nước tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước ;Chế độ định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ tiếp khách, chi tiêu nội bộ, phương tiện đi lại theoquy định hiện hành trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp ;hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;Sổ tay tra cứu pháp luật mới nhất dành cho chủ tịch và cán bộ xã, phường, thị trấn; Tim hiểu luật phòng chống tham nhũng ;Chế độ, định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước phục vụ tiếp khách, chi tiêu nội bộ, phương tiện đi lại theo quy định hiện hành trong cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp ; Tra cứu và hướng dẩn thực hiện luật cán bộ công chức, viên chức ;Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Trong Các Cơ Quan Đơn Vị Hành Chinh Sự Nghiệp ;Hướng dẩn mới nhất về quản lý ngân sách Xã, Phường, Thị trấn, quy chế chi tiêu nội bộ , quản lý và sử dụng tài sản công;hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm; Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính – Chỉ Dẫn Pháp Luật & Công Tác Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Các Lĩnh Vực Đời Sống Xã Hội (Song ngữ Việt-Anh);Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Phòng Chống Tham Nhũng, Chống Lãng Phí;Cẩm Nang Hướng Dẫn Xử Lý Các Tình Huống Thiết Yếu Dành Cho Bí Thư Các Cấp ; Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Cơ Bản Của Cán Bộ Công Đoàn Cơ Sở – Triển Khai Kế Hoạch Tổ Chức Đại Hội Công Đoàn Các Cấp Tiến Tới Đại Hội XI Công Đoàn Việt Nam ;Hướng dẩn mới nhất về công khai quản lý sử dụng tài sản nhà nước và nân cao hiệu quả thực hiện công tác đấu thầu trong các cơ quan hành chính sự nghiệp ;

Nguồn: https://locashcowboysmusic.com

Xem thêm bài viết khác: https://locashcowboysmusic.com/phap-luat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *